Village Inn

Tammy Siruta
PO Box 365
Colby, KS 67701